Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis pga. sne/is på gangarealerne, idet skolen ikke har overholdt deres snerydningspligt, er skolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven.

Skolen har derimod ikke risikoen for elevernes medbragte tøj, instrumenter, bøger mm., hvis dette skulle blive ødelagt ved eksempelvis brand eller tyveri. Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af skolens bygninger og løsøre. Ovennævnte situationer er normalt dækket på en almindelig familieforsikring/indboforsikring.

Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlige overfor, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring.

Ting bliver altid prioriteret højere end ansvar. Hvis en elev kommer til at ødelægge en anden elevs ejendom, vil det være indboforsikringen hos eleven med den ødelagte ting der dækker.
Hvis der anmeldes overfor begges forsikringsselskaber, er det forsikringsselskaberne der indbyrdes afgør hvem der dækker skaden.

Skolen har en rejseforsikring, der dækker lærere og øvrige deltagere, herunder frivillige forældre med følgende: Hjemtransport, ulykke, bagage, privatansvar (personskade, tingskade, retshjælp kaution, forsinket fremmøde).
Elever er dækket med følgende: Hjemtransport og privatansvar. Ulykke og bagage er ikke omfattet og dækkes af forældres privat ulykkesforsikring og rejseforsikring.

Skolen anbefaler på baggrund af ovennævnte, at elevens forældre dels har en familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring.