Priser

Skolepenge 

Skolens udgifter finansieres af forældrenes skolepenge og deres frivillige bidrag til skolens byggefond, foruden af det tilskud, skolen modtager fra staten.

Forældrebetaling i børnehaveklassen og 1. til 12. klasse er i 12 måneder (august - juli) som følger:

1. barn
2. barn
3. barn og øvrige søskende  

kr. 1.750,-
kr. 1.050,-
Betalingsfrie

Satserne gælder fra 1. august 2017.

Dertil kommer et beløb på kr. 25,- pr. elev fra og med 5.klasse til musikundervisningen, samt et kontingent til obligatorisk medlemskab af Rudolf Steiner-Skoleforeningen på kr. 25,- pr. familie.

Prisen for mad i børnehaveklassen er kr. 210,- pr. måned i 11 mdr. Juli er betalingsfri.

Betalingen opkræves hver d. 1. i måneden gennem Betalings Service, hvilket er et krav fra skolen.

Instrumentalundervisning er inkluderet, men ikke nødvendige musikinstrumenter og visse undervisningsmaterialer
f.eks. fløjter, ordbøger, sangbøger, læsebog i 3.kl. osv.
Endvidere må der påregnes udgifter til klasseture mm. (se nedenfor).

Skolepengebeløbet følger den almindelige prisudvikling, og man må derfor påregne en årlig stigning på 3%.
Ca. 1/4 af skolepengene går til finansiering af 2. og 3. videregående, der er helt uden tilskud fra Staten.

 

Fripladstilskud
Undervisningsministeriet yder et engangstilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for SFO. Tilskuddet fastsættes under hensyn til forældrenes indkomst, opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.

Skolen har i et mindre omfang mulighed for at yde moderation (nedsat pris) og dette fastsættes ligeledes under hensyn til forældrenes indkomst.

 

SFO
0-3 kl.: 750,- pr. måned

I 4. klasse ydes søskenderabat kr. 250,-/måned

5. kl.:  300,-  pr. måned

SFO beløbet følger den almindelige prisudvikling, og man må derfor påregne en årlig stigning på 3%.
 

Øvrige udgifter
I skoleforløbet må man påregne udgifter til instrumenter, visse undervisningsmaterialer og klasseture.
 

Instrumenter
I 1. klasse skal man betale en pentaton fløjte.
I 3. klasse en C-fløjte og en violin.
I 5. klasse skal man købe det særlige instrument, barnet skal spille på i skolens symfoniorkester.
Det er valgt ved aftale mellem skole og forældre og barn.

Fløjten betales over PBS. Andre instrumenter anskaffes privat eller efter aftale med instrumentlæreren.
Det er i nogle tilfælde muligt at leje instrumentet på skolen. Kontakt musiklærer Martin Haugaard for nærmere oplysninger.

Klasseture

Der er tradition for hvert år at tage på klasseture fra 3. eller 4. klasse og til og med 8. klasse.
Praksis i øjeblikket er:

 2. klasse

En så-tur hos landmanden.

 3. klasse

En tur til Mønsted Kalkminer og høsttur.

 4. klasse

En vikingelejrtur.

 5. klasse

En naturoplevelses-lejrskole.

 6. klasse

En tur til Bornholm i forbindelse med mineralogiperioden.

 7. klasse

En ”udfordringstur”, evt kanotur, cykeltur eller lign.

 8. klasse

En større tur med bjergvandring som en del af turen samt evt. med industribesøg.

 9. klasse

En tur til Glyptoteket i København i forbindelse med kunsthistorieperioden/æstetik-
perioden.
En geologitur kan undertiden komme på tale.

 9. klasse og
 1. videregående   

Mulighed for mindre ture i forbindelse med geografi.

 1. videregående  

Landmålingstur i forbindelse med en matematikperiode.

 2. videregående  

Undertiden på biologitur til Samsø.

 3. videregående  

Større kunstrejse til Italien.


I overskolen arrangeres hvert år en fællestur for hele overskolen, dvs. 9. klasse - 3. videregående.
Udgifter til disse ture er af variabel størrelse, og det forsøges selvfølgeligt, at gøre dem så billige som muligt.
Eleverne tjener som regel selv en del af pengene ind til 8. klasse turen ved at lave café ved lørdagsskole-arrangementerne.
Udgifter i forbindelse med klasseture og rejser bestales over PBS.

Ud over dette må man regne med løbende udgifter til farver, blyanter, linealer, fyldepenne, passer, lommeregner,
ordbøger, sangbøger og enkelte lærebøger dog tidligst fra 3. klasse.

Frivilligt Byggefondsbidrag
Der er mulighed for at give et frivilligt månedligt bidrag til Byggefonden. Bidragene, som kan trækkes fra i skat
går til skolens videre udbygning, vedligeholdelse og terminsbetaling.

Vi håber at alle ser værdien af at man som forældre betragter denne mulighed som et ”socialt” ansvar, for at skabe
tag over hovedet til deres børns skolegang.

Behovet er mindst kr. 466,- pr. familie pr. måned.

Læs mere om Byggefonden her.

Spørgsmål
Spørgsmål angående skolepenge samt tilmelding til PBS henvises til skolens kontor tlf. 8651 1981 eller e-mail [email protected]