Undervisningsplan for de enkelte fag

Se undervisningsplanen i skemaform  her.
 
Hovedfagsundervisning / Periodeundervisning

Hver dag begynder med to sammenhængende timers hovedfagsundervisning. Her beskæftiger klassen sig i
3-4 uger i træk med det samme fag.
Det kan f. eks. være regning, matematik, geometri, fysik, kemi, historie, astronomi, biologi, kunsthistorie eller
et andet fag fra skolens undervisningsplaner, som udfylder hovedfagsperioden.

Det faglige indhold i disse perioder retter sig efter elevens alderstrin og skolens undervisningsplaner. 
Perioderne vil veksle mellem naturvidenskabelige fag og humaniora.

Periodeundervisningen giver mulighed for fordybelse. Når en fagperiode efter en pause, hvor andre fag har
været på skemaet, atter vender tilbage, griber eleverne det op på en ny måde, idet de bevidst og ubevidst
har bearbejdet undervisningsstoffet i mellemtiden.

Sprogfag

Efter hovedfag vil 1. fagtime oftest være en sprogtime. Sprogundervisningen begynder i 1. klasse med engelsk
og tysk. I de første skoleår opbygges et passivt ordforråd, som i årenes løb aktiveres i samtale og skriftlige og
mundtlige arbejder.

Fra 4. klasse kommer der mere grammatik og tankemæssig undervisning, hvor det aktive ordforråd får mere plads.

Øvetimer

Der øves fortrinsvis dansk og matematik i 7. og 8. klasse, som retter sig efter klassens og elevernes behov.
I overskolen er der 2 ugentlige dansktimer.

Kunstneriske udtryksformer

I alle fag lægges der vægt på både skriftlige og mundtlige udtryksformer, ligesom det kunstneriske og
håndværksmæssige udtryk opprioriteres.

Alle elever udarbejder deres egne periode-arbejdshæfter. Indtil 4. klasse anvendes ikke andre lærebøger end dem,
eleverne selv udarbejder.

Fag som maling, tegning og formtegning, recitation, sang og musik samt håndarbejde er ligeledes på skemaet fra
1. klasse.

Musikundervisningen

Alle elever begynder at spille fløjte fra 1. klasse, og fløjten følger dem i hele underskolen.

I 3. klasse og 4. klasse modtager alle elever skemalagt instrumentundervisning - her først violinundervisning.
Eleverne undervises i hold på 3-6 elever.

Fra 5. klasse modtager eleven undervisning på et instrument, som er valgt i samråd mellem elev, musiklærer
og forældre.
Et instrument, som kan indgå i et symfoniorkester.
Også her undervises i små hold.

Skolen har to orkestre, et mellemskoleorkester fra 6. -8. klasse og et overskoleorkester fra 9. klasse -
3. videregående. Eleven får således sammenspils-erfaring i de skemalagte orkestertimer, ledet af erfaren
orkesterleder.

Korundervisning

Korundervisning finder sted i mellemskolekor 5. -6. klasse og mellemskolekor 7. -8. klasse samt i overskolekor
9. klasse - 3. videregående. Korundervisningen ledes af erfaren korleder.

Idræt

1. - 4. klasse: 1 times legegymnastik ugentlig. De mindste klassetrin bevæger sig også meget i
                     hovedfagsundervisningen og i sprogtimerne.
4. og 5. klasse: 1 times idræt ugentlig
6. klasse: 2 timers idræt ugentlig
7. klasse: 1 times idræt og 1 times folkedans
8. klasse - 3. videregående: 2 timers idræt ugentlig

Eurytmi

Fra børnehaveklassen og til og med 3. videregående undervises i eurytmi. Eurytmi betyder skøn rytmisk
bevægelse og udtrykker og synliggør bl.a. sprogets og musikkens forskellige elementer gennem lovmæssig
bevægelse.
I skolen er eurytmi et selvstændigt fag, hvor bl.a. elevernes smidighed, bevægelighed i tanken, rytmisk
sans og samarbejdsevne styrkes.
Eurytmi indvirker dermed befordrende på den øvrige indlæring.

Hvor gymnastikken styrker det fysiske legeme, styrker eurytmien det opvoksende barns sjæleliv.

Håndværksfag

Sidst på skoledagen ligger de kunstneriske og håndværksmæssige fag. Håndværksfagene betragtes som lige
så vigtige som de traditionelle skolefag, idet det ligger i skolens læreplan at undervise til hele mennesket.

Eleverne opnår ved denne ligestilling af det kunstneriske, det håndværksmæssige og det boglige personlig
styrke og righoldig udtryksevne, som væsentligt grundlag for det videre forløb i livet, i videre studie-og erhvervsliv.

Alle eleverne i underskolen fra 1. - 8. klasse har ugentlige timer i håndarbejde, og fra 5. klasse også i træsløjd.

4. klasse har en håndværkstime, hvor der arbejdes i træ, læder, ler el. andet materiale.

I hele skoleforløbet stifter elevernebekendtskab med en lang række håndværk: murerarbejde, landbrug,
landmåling, træsløjd, syning, tegning, bogbinding, kobbersløjd, sølvsmedning, pileflet, vævning og stenhugning.

Blokfag

I overskolens 9. klasse - 3. videregående gives der kunst- og håndværkslektioner i skoledagens sidste timer i to
af ugens dage. Disse timer kaldes blokfag. Bloktimernes varighed er 2 timer.

En blokfagsperiode kan vare 3 – 8 uger.

Praktik

I overskolen finder der totre praktikophold sted:

9. klasse: 1 uge landbrugspraktik
1. videregående: 2 ugers praktik i industrien og tekniske arbejdspladser
2. videregående: 2 ugers socialpraktik på sygehus, indenfor plejesektoren eller skole, SFO, børnehave etc.

Årsopgave

Sideløbende med den almindelige undervisning i 3. videregående skoleår løser eleven en årsopgave.
De har hver især frit valgt et tema, som de bearbejder både teoretisk, praktisk/håndværksmæssigt og kunstnerisk.
Friheden i forbindelse med emnevalg er meget væsentlig, og eleverne må selv administrere deres arbejdsindsats.

Hver elev får tildelt en vejleder.

I en sådan opgave bliver det synligt, hvorvidt eleven har formået at tilrettelægge og behandle et stof, og den
fortæller endvidere om elevens initiativkraft og udholdenhed.

Klasselærer/klasseleder

Klasselæreren følger som regel klassen fra 1. - 8. klasse og er således forældrenes naturlige samarbejdspartner
og kontaktperson.

I overskolen følger klasselæreren en klasse i to år.
Således har en klasse samme klasseleder i 9. klasse og 1. videregående. Derefter følger en ny klasseleder klassen
i 2. og 3. videregående.

Klasselæreren varetager forbindelsen mellem hjemmet og skolen. Det er gennem denne, at der indkaldes til forældremøder og konsultationer.
Klasselæreren kontaktes i forbindelse med indhentning af oplysninger, ønske om samtale o. lign.

Klasselæreren varetager fortrinsvis hovedfagstimerne og har eleverne i flere andre timer.

I underskolekonferencen og i daglig kontakt arbejder klasselæreren tæt sammen med skolens fritidsordningspersonale,
klassens faglærere og skolens øvrige klasselærere.

Ved hvert skoleårs begyndelse lægger klasselæreren en periodeplan over hovedfagsperioderne, som de forløber
gennem året. Planen fremlægges på pædagogisk konference.
Alle klasselærere deltager i skolens ugentlige konferencearbejde, i udvalgsarbejde og i det ugentlige pædagogiske
studiearbejde.