Overskolen

En ungdomsuddannelse på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg

På denne side kan du læse om:

En moderne ungdomsuddannelse

• En skolegang uden eksamen og karakterer

• Sådan gør du når du går i overskole

• Drama-/musikprojekter og rejser

• Pilotprojektdage

• Selvvalgt forløb

• Portfolio

 

Udvikling af dømmekraften

I overskolen forsøger vi at etablere den bedst mulige grobund for, at eleven kan udvikle sig i et læringsmiljø.

Udgangspunktet er at eleven skal lære sig selv at kende; både som en person, et jeg og som en person der iagttager sig selv udefra. Der lægges vægt på at eleven skal komme til en forståelse af sig selv og sin omverden. Det at komme overens, at forlige sig med sine familiære forhold, sine livsvilkår og at se sig selv, er selv grundlaget for at kunne udnytte den faglige del af undervisningen konstruktivt og fremadrettet.

Det unge menneske skal med støtte i undervisningens indhold komme til en selvforståelse, en accept af sit liv, af hvordan verden ser ud og er indrettet; derved lærer eleven verden at kende, alt implicit, og erkender derved sin egen placering i denne. Når dette sker, har eleven erobret sig selv.

I undervisningen sker det ved at der på alle de sidste 4 klassetrin rejses spørgsmål, og eleverne skal lære at gå på opdagelse i de mange svar der kan gives.

Når det nærværende og nærliggende således bringes i spil med de fælles historier og med bevidstheden om den udvikling som menneskeheden har gennemlevet, da er der mulighed for at hver enkel elevs dømmekraft kan udvikle sig. Eleverne udfordres direkte og indirekte til at tage et socialt ansvar og deltage aktivt i de beslutninger der afstikker den retning som han eller hun mener at udviklingen skal gå i.

En moderne ungdomsuddannelse

I overskolen, som består af elevgruppen fra 9.klasse til 3.videregående (svarende til gymnasiet), tilrettelægges undervisningen med henblik på at udfordre hver enkel elev fagligt i forhold til elevens alderstrin, til egne forudsætninger og egne evner.

Undervisningen i overskolen tager udgangspunkt både i det boglige, matematiske og sproglige, samt i det musikalske og kreative/kunstneriske.

Eleverne udfordres fagligt og har mulighed for individuelt at fordybe sig i en lang række fag, som opøver elevens egne kompetencer, samtidig med at eleven indgår i hele overskolen og i sin egen klasses fællesskab.

I undervisningen lægges der en stor vægt på øve og fastholde fagligheden i skriftlighed, i mundtlighed, i projektarbejder og i musikalske fag og i håndværksfag.

En skolegang uden eksamen og karakterer

I overskolen gives der ikke karakterer, og vi afholder ikke terminsprøver.

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg har valgt ikke at have eksamener. Vi ønsker, at eleverne skal stilles frit i forhold til at danne deres egen karakter.

Dette er muligt p.g.a. Friskoleloven, der sikrer at private skoler og friskoler kan fravælge de statskontrolerede prøver.

Skolens faglige standard sikres gennem en tilsynsførende, der er knyttet til skolen. Opgaven for den tilsynsførende er at tilse, at det faglige niveau er på højde med det tilsvarende i en folkeskoleklasse.

Sådan gør du når du går i overskole

8. klasse: Som 8. klasses elev fortsætter du i din stamklasse. Du deltager nu i overskoleorkestret, i planlægningen og udførslen af overskolens basar og andre fælles overskolearrangementer, bl.a. de fælles musikarrangementer, dramaarrangementer og pilotprojektdage.

9. klasse: Den største forskel for dig når du kommer i 9. klasse, vil være at blive undervist af forskellige lærere i hovedfag samt at undervisningen vil være tilrettelagt med henblik på en højere grad af selvstændighed. Du kommer til at deltage i drama-/musikprojekter, fællesarrangementer, overskolens kor og orkester og meget mere. Derudover er det også et år, hvor du skal vænne dig til de mange nye udfordringer.

1. vg.: I 1. vg. skal du som noget nyt deltage i mindst ét studieforløb sammen med 2. og 3. vg. Samfundsfagsundervisningen påbegyndes i 1. vg. Faget vil bl.a. blive præsenteret grundigt i forbindelse med pilotprojektdagene.

2. vg.: Her vil selvvalgt forløb fylde meget, og der lægges i højere grad vægt på din selvstændige præstation. Du skal tilrettelægge dine selvvalgte forløb, hvor du gennem tæt lærervejledning får mulighed for at designe dine egne projekter. Du kan gennem selvvalgt forløb allerede nu gøre dig dine første erfaringer indenfor studiemetode og tværfaglige projekter.

3. vg.: På det afsluttende klassetrin vil selvvalgt forløb kunne indgå i f.eks. årsopgaven og danne grundlag for dit fremtidige studie- og erhvervsvalg. I de selvvalgte forløb fortsætter du med egne projekter i tæt samarbejde med lærerne. Som afslutning på din skolegang rejser du med din klasse på kunstrejse i 2 uger til Italien.

Drama-/musikprojekter eller rejser hvert år

Skoleåret indeholder enten en stor rejse eller et drama-/musikprojekt. Rejserne for hele overskolen varer cirka to uger. De bliver tilrettelagt, så de sædvanlige mindre ekskursioner og i en vis udstrækning også praktikforløb, bliver en del af rejsens faglige program. Rejserne vil introducere eleverne for, hvorledes faglige emner fra undervisningen kan opleves og perspektiveres på måder og i nye og spændende omgivelser.

Drama-/musikprojekter fylder to til tre ugers undervisning. Det kan være kendte operaer/musicals/teaterstykker, og det kan være eleverne der selv sætter rammerne. Gennem drama-/musikprojekterne vil vi højne det faglige, det sociale og det kunstneriske i undervisningen.

Pilotprojektdage

Et helt nyt undervisningstilbud i overskolen kalder vi pilotprojektdage. De tre til fire forløb fordeler sig henover skoleåret. Hensigten er at lade de kendte fag og fagområder indgå på nye måder, hvor de kan perspektivere hinanden i i et tværfagligt samarbejdet. Projektdagene tilbydes til alle klasserne i overskolen samt 8.klasse.

De fire forløb:

• Samfund og kommunikation

Emner indenfor samfund, politik og medier.

• Kunst og æstetik

Emner inden for malerkunst, litteratur, musik, drama, design og arkitektur.

• Viden og forskning

Emner indenfor naturvidenskab, belyst fra forskellige vinkler.

• Kultur og mennesker

Emner indenfor antropologi og sociokulturelle udviklinger.

Selvvalgt forløb

I Selvvalgt forløb designer eleven selv sit eget arbejdsfelt. Der åbnes mulighed for at tilrettelægge et fagligt forløb, som eleven finder særlig interesse i. Fagene som vi kender dem i dag, vil i 2. og 3. vg. indgå på en ny måde, der samlet set vil øge det ugentlige timetal, da selvvalgt forløb i vid udstrækning er et selvstudie med tæt lærervejledning. Selvvalgt forløb åbner mulighed for at eleverne gennem delvis selvstudieforløb, perspektiverer og arbejder tværfagligt med flere fag. Et dokumenteret højt timetal kan komme eleverne til gode ved senere optagelse på studie.

Indførelse af portfolio

Vi ønsker at inddrage portfolio i i skolens ældste klasser.

Brugen af portfolio er i dag almindelig på ungdomsuddannelserne og på de videregående læreranstalter. Portfolio skal i fremtiden indgå som et obligatorisk studieredskab for vores elever. Skolen formulerer rammerne for portfolio-arbejdet, f. eks. metode, målsætning samt information om hvad der kan forventes opnået af kompetencer. Elevens opgave er at indsamle og udvælge materiale samt beskrive sine planer og målsætninger for arbejdets udførelse og begrundelse for emnevalg. Gennem arbejde med portfolio får eleverne hjælp til at sætte ord på egen arbejdsproces og opnår herved et selvreflekterende blik på det endelige produkt.


Til dagligt kan det være vanskeligt at dokumentere de mange og forskelligartede læringserfaringer eleverne opnår på skolen. Med portfolio kan eleven fastholde og dokumentere sine faglige kompetencer. Portfolio kan være med til at forenkle steinerskoleelevens vej mod erhvervs-, ungdoms- og videregående uddannelser.