Evalueringsplan for Rudolf Steiner-skolen i Skanderborg

 
Ved skoleårets begyndelse, udvælges et, eller evt. flere fokusområder. Fokusområderne offentliggøres, ved skoleårets begyndelse, på skolens hjemmeside. Disse områder udvælges og bearbejdes primært af skolens lærerkollegium og pædagogiske personale. Forældre, elever og bestyrelse inddrages, hvis dette er relevant.
 
Når evalueringen er afsluttet, fremlægges materiale og oplysninger for skolens forældre, bestyrelse og evt. andre relevante samarbejdspartnere, og evalueringen offentliggøres på skolens hjemmeside. Evaluering og offentliggørelse af årets arbejde vil blive fremlagt på skolens årsmøde.
 
Enkelte lærere har deltaget i Friskoleforeningens trefasede kursus i selvevaluering, og der vil løbende finde deltagelse sted, når lignende kurser udbydes, således at skolen kan holde sig velinformeret om de, på området, gældende regler og krav.
 

Evaluering af skolens samlede undervisningstilbud

 
Ved ugentlige lærerkonferencer gennemgåes alle skolens klassers fagplaner og indhold en gang årligt. Klasserne
fremlægges i skiftende rækkefølge. Lærerkollegiet arbejder sammen om at fastholde de af undervisningsministeriet
fremsatte krav om fagligt niveu og sammenlignelighed med folkeskolens læreplaner.
 
Der føres tilsyn med undervisningen af forældrevalgt tilsynsførende, og rapporten kan læse her.
 
Der arbejdes løbende på evaluering af undervisningen. Hver enkelt elev afleverer et arbejdshæfte ved afslutning
af en hovedfagsperiode, der vurderes og kommenteres af underviseren.
I alle andre fagtimer arbejdes der efter samme metode, og på baggrud af skolens læreplan og pensumbeskrivelser.
Som afslutning på skoleåret udarbejdes et vidnesbyrd, hvor elevens deltagelse i undervisningen beskrives og
vurderes.
 
På hvert klassetrin afholdes der 2-3 forældremøder om året, hvor forældrene informeres om det der arbejdes
med på det enkelte klassetrin, samt skolens overordnede undervisningsplan, og pædagogik.
Ligeledes er det muligt at stille spørgsmål ind til det der undervises i, og hvorvidt det er sammenligneligt med
folkeskolen.
 
Der indkaldes fra 5. klassetrin, til individuelle elevkonsultationer eller hjemmebesøg, hvor der ligeledes bliver
fulgt op på den enkelte elevs standpunkt og faglige udvikling, og der refereres til sammenligneligheden med
Folkeskolen.
Der arbejdes løbende på at forbedre og synliggøre skolens arbejde, og der samarbejdes med Friskoleforeningen,
og Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark, ved deltagelse i kurser, konferencer og fælles møder.
 
Med baggrund i dette, vurderes det at skolens samlede undervisning står mål med de af ministeriet fremsatte
krav om sammenlignelighed med Folkeskolens grundlag, med de rammer som Friskoleloven sætter for drift af
Frie Grundskoler.